Digital Millennium Copyright Act Notification Guidelines

Varsel om brudd

Det er vår policy å besvare varsel om påståtte brudd på opphavsretten. Denne siden forklarer informasjonen som må inkluderes i disse varslene, i henhold til Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Ved mottak av et DMCA-kompatibelt varsel, vil Khan Academy, Inc., en 501(c)(3) organisasjon (“Khan Academy”), raskt ta bort eller fjerne tilgang til innholdet som er gjenstand for varselet.

Hvis du er en opphavsrettighetseier eller en autorisert representant, og du ønsker å sende et varsel om et brudd hos os, kan du sende inn et varsel ved å gi Khan Academys oppnevnte kopirettighetsrepresentant følgende informasjon skriftlig (vennligst kontakt din juridiske rådgiver, eller se 17 U.S.C. Section 512(c)(3) for å samsvare med disse kravene):

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.
 2. Indentifikasjon av det opphavrettighetsbeskyttede verk hevdet å bli overtrått, eller, hvis flere opphavsrettslige verk på Khan Academy siden dekkes av et enkelt varsel, en representativ liste av slike verk på siden.
 3. Identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller deaktiveres tilgang til, og informasjon rimelig tilstrekkelig til at Khan Academy skal kunne finne materialet.
 4. Informasjon tilstrekkelig til at Khan Academy kan kontakte deg, som en adresse, telefonnummer, og hvis tilgjengelig, en e-postadresse som du kan kontaktes på.
 5. En erklæring om at du har en god tro om at bruk av materialet på måten klaget over ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, hans agent eller loven.
 6. En erklæring om at informasjonen i meldingen er korrekt, og under ed, at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.

Merk at under delen 512(f) av DMCA, kan enhver person som bevisst feilrepresenterer at verk eller aktivitet krenker opphavrettighetene være gjenstand for erstatningsansvar. Hvis du er i tvil om verket som er tilgjengelig online krenker din opphavsrett, foreslår vi at du kontakter en advokat før du sender oss et varsel.

Counter-anmeldelse

Administratoren av det gjeldende nettsted eller leverandøren av det berørte innholdet kan komme med en motpåstand under avsnitt 512(g) og (3) i DMCA. Hvis du velger å sende oss en motpåstand, må det for å være gyldig være en skriftlig melding som inkluderer følgende (vennligst kontakt din advokat eller se 17 U.S.C. Section 512(g)(3) for å imøtekomme disse kravene):

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av abonnenten.
 2. Identifikasjon av materialet som ble fjernet eller hvor tilgangen har blitt deaktivert og plasseringen der materialet befant seg før det ble fjernet eller tilgang til det ble deaktivert.
 3. En uttalelse under ed at abonnenten har en god tro om at materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av feil eller forveksling av hvilket materiale som skulle fjernes eller deaktiveres.
 4. Abonnentens navn, adresse og telefonnummer og en erklæring om at abonnenten samtykker til jurisdiksjonen for Federal District Court, hvor adressen ligger, eller hvis abonnentens adresse er utenfor USA, enhver jurisdiksjon hvor Khan Academy kan finnes, og at abonnenten aksepterer forkynnelse av stevningen fra den person som varslet i henhold til underavsnitt (c)(1)(C) eller en representant for denne person.

Merk at under avsnitt 512(f) i loven om opphavsrett (USA), kan enhver person som bevist feilrapporterer at materiell eller aktivitet ble fjernet eller deaktivert ved en feiltakelse eller feilidentifikasjon stilles for ansvar.

Benevnte opphavsrettsagent

Khan Academys utpekte representant for å motta varsel og motpåstander om hevdet brudd på rettigheter kan kontaktes på følgende måte:

 • Addresse: Khan Academy, C/O WSGR, 650 Page Mill Rd., Palo Alto, CA 94304
 • Telefon 650-336-5426
 • Fax: 650-230-1059
 • Email: copyright@khanacademy.org

For klarhetens skyld, kun varsler i henhold til DMCA bør sendes til Khan Academys utpekte representant for opphavsrett. Enhver annen tilbakemelding, kommentar, forespørsel om teknisk støtte eller annen kommunikasjon kan rettes til Khan Academy via info@khanacademy.org. Du anerkjenner at hvis du ikke oppfyller kravene i dette avsnitt, kan ditt varsel i henhold til DMCA muligens ikke være gyldig.

Kontoen avsluttes

Under de rette omstendigheter forbeholder Khan Academy seg retten til å umiddelbart avslutte, uten forhåndsvarsel, kontoene til de som etter eget skjønn synes å begå "gjentatte brudd på lovgivningen".